DEN MILJØMÆSSIGE BUNDLINJE

 

MILJØ

Haderslev Kommune skal bevare, beskytte, udnytte og udbygge det naturlige naturpotentiale, der findes i hele kommunen. Vi skal sikre rene strande og rent vand, vi skal opretholde og styrke biodiversiteten og vi skal etablere mere vild natur og flere grønne områder.

 

KOMMUNALE AREALER
Kommunen skal opkøbe truede lavtliggende arealer, samt arealer langs fjord og dam. Åer og vandløb skal vedligeholdes på naturens præmisser og beskyttes mod udledning og affald.

Store ikke-naturbeskyttede arealer med græs skal reduceres og i stedet tilplantes med buske og træer. Naturbeskyttede områder som fx overdrev skal vedligeholdes og løbende inspiceres.

Gamle træer på kommunale arealer må kun fældes, hvis der er fare for at træerne vælter og der skal plantes langt flere træer på kommunale områder.

Kommunen skal arbejde for bevarelse og fredning af levende hegn og jorddiger i det åbne land.

MILJØTEAM
Der etableres et miljøteam til at vedligeholde og varetage ovenstående opgaver samt en miljøvagt med mandat til at udstede gebyr for henkastning af affald på kommunale arealer.

INVOLVERING AF ERHVERV
Erhvervs- og forretningslivet i kommunen skal involveres i Kommunens miljøarbejde. Et forslag kunne være at fx supermarkeder m.fl. genplanter træer på parkeringspladserne fx 1 træ for hver 2 P-pladser.

 

KLIMA- OG MILJØPOLITIK

For at vi som kommune, både som institution og som område, skal kunne leve op til de krav, der stilles på det miljø- og klimamæssige område, mener vi det er helt vitalt at vi har nogle retningslinjer og målsætninger vi som Kommune kan og skal rette os efter.
Derfor mener vi at det er yderst vigtigt, at Haderslev Kommune får udarbejdet en klima- og miljøpolitik, der inkluderer en klima- og miljømålsætning for Haderslev Kommune.
Vi ønsker at der formuleres en politik, der af forvaltningerne skal bruges som rettesnor i forhold til forbrug, indkøb, drift, vedligehold og anlæg.

Haderslev Kommune skal tage stilling til alt - lige fra brug af sprøjtemidler på kommunale arealer til indkøb af strøm. Der skal udregnes og opsættes et mål for maksimal CO2 udledning og der skal føres regnskab med samme.

Haderslev Kommune skal ligeledes tage stilling til bæredygtigheden i eksempelvis fødevarer i kommunale køkkener, forbrug af kødbaserede fødevarer i forhold til plantebaserede fødevarer.

 

UKM

Igennem en længere årrække har man kunnet konstatere, en række eksempler på modsætninger mellem teknik/anlæg og miljø. For at undgå kommende konflikter mellem teknik/anlæg og miljø, ønsker Alternativet et nyt politisk udvalg oprettet.

Udvalget for klima og miljø. (UKM).

Nuværende UTM (Udvalg for teknik og miljø) ændres til : Udvalget for teknik og anlæg.

Alternativet forestiller sig, at alle politiske udvalgspunkter skal igennem UKM, inden de sendes videre til økonomiudvalget. UKM skal ikke vurdere økonomien i de enkelte punkter, men alene bæredygtigheden i forhold til klima og miljø, og komme med ændringsforslag, hvis det skønnes nødvendigt. Økonomiudvalget og senere byrådet må så vægte/prioritere økonomiske hensyn i forhold til klima og miljøhensyn. Derudover kan UKM selv komme med indstillinger og forslag til forbedringer og anlæg på klima- og miljøområdet.

Uden en øget bevidsthed og fokus på klima- og miljøkonsekvenser, tvivler Alternativet på at Haderslev Kommune kommer til at opfylde nuværende og kommende strengere krav til bæredygtighed.

 

BIODIVERSITETSPULJE

Vi ønsker at Haderslev Kommune opretter en biodiversitetspulje, der skal sikre at biodiversiteten i kommunen bliver forbedret og plejet.

Vi forestiller os, at man ved al anlæg pålægger fx 1% af anlægsprisen til biodiversitetspuljen.

Midlerne fra biodiversitetspuljen skal bruges til at opsætte insekthoteller, etablere bistader så vilde blomster i alle kommunens rabatter (hvor trafiksikkerheden ikke nedsættes), etableres mere vild skov.
Biodiversitetspuljen skal ligeledes være med til at finansiere udvikling og etablering af nye og kreative muligheder indenfor mere natur

 

ENERGI

Vi ønsker at kommunale bygninger skal gøres CO2 neutrale vha. solceller, varmepumper, biogas- og jordvarmeanlæg. Strøm skal i mellemtiden komme fra vind- vand- og solenergi.

Der etableres inden 2030 vind- vand- og solenergianlæg i Haderslev Kommune svarende til, at Haderslev Kommune bliver 70% selvforsynende i grøn energi.

Virksomheder og privatpersoner skal have kommunal konsulentbistand til hjælp til at omlægge til grøn energi. Vi vil arbejde for at man her overfører positiv udvikling fra en økologisk jordbrugsfond, som både kommune og virksomheder (via afgift) betaler til.

Målsætningen skal være, at inden 2030 skal 50% af virksomhederne i Haderslev producere på grøn energi. I al nybyggeri skal bæredygtige energiløsninger indtænkes for at man kan opnå byggetilladelse. Ved renoveringer skal bæredygtige energiløsninger ligeledes indtænkes.

BIOGAS
Bioforgasning er en proces, hvor gylle og grønt affald omsættes til biogas og jordforbedringsmiddel. Biogas kan bl.a. bruges i transporten og distribueres i det eksisterende naturgasnet, hvor det kan erstatte fossil energi, mens jordforbedringsmidlet udgør en god kilde til næringsstoffer i jordbrug. Af samme grund kan biogas betragtes som en vigtig brik i omstillingen til cirkulær økonomi.

Alternativet vil arbejde for, at der sker en fortsat udbygning med større, fælles biogasanlæg. Disse anlæg skal håndtere såvel gylle fra landbruget som grønt affald fra både industri og husholdninger.

KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG
Kommunen ejer en række bygninger med store tagflader, som i højere grad end i dag bør udnyttes til produktion af solenergi. Disse tage har typisk en størrelse fra 500 m2 til nogle tusinde m2, hvilket anbefales af AAU til placering af mellemstørrelse-solcelleanlæg. Derfor skal Kommunen kunne etablere og drive solcelleanlæg på bygningernes tagflader efter lempelige regler.

Vi ønsker derudover, at der skal udvikles en strategi for virkemidler, der kan bidrage til at få flere solceller opsat på eksisterende erhvervsbygninger.

 

AFFALD (PROVAS)


Affaldssortering i Haderslev Kommune indrettes hurtigst muligt efter regeringens nye sorteringsregler.
Vi foreslår en kommunal afhentning af komposterbar affald hos hotel- og restaurationsbranchen. Affaldsbehandlingen skal udvides/videreudvikles, så intet deponeres efter 2025.

 

FØDEVARER

Den mad, der serveres i de offentlige institutioner – fx i vores børnehaver, skoler og plejehjem – bør være fri for sprøjtegifte. Alternativet foreslår derfor, at mindst 90 pct. af det offentlige fødevareindkøb skal være økologisk. I den forbindelse kan man med fordel tage udgangspunkt i kategoriseringen under det økologiske spisemærke, hvilket betyder, at de offentlige køkkener skal leve op til kravene for guldmærket, som svarer til minimum 90 pct. økologi.

Lokalt producerede fødevarer skal prioriteres. Dette skal kombineres med en reducering af kødbaserede fødevarer eksempelvis med en ugentlig kødfri dag og 1 eller 2 dage med fisk.

I folkeskolen skal hjemkundskab styrkes.
Der skal afsættes flere penge til ordentlig fødevarelære – børn skal kende forskellen på økologi og konventionelle fødevarer.
De skal lære at kvaliteten, produktionsmetode og viden om sundhed ift fødevarerne er vigtig, og at rigtige fødevarer fører til balance i samfundet og sundhed i hjerne og krop.
Der skal undervises i varieret og grøn kost.

For at mindske madspild, skal kommunen oprette en indsamling af ikke brugte, men stadig brugbare fødevarer, fra restaurationsbranchen, samt datovarer fra supermarkeder, slagtere og bagere. Disse fødevarer kan anvendes i kommunale køkkener, og som forplejning på kommunale hjemløse herberger.
 

SPRØJTEMIDLER

Brug af sprøjtegifte og pesticider på kommunale arealer skal stoppes helt.

Landbrug og private skal støttes i at mindske brugen af sprøjtemidler og pesticider. Målet er 100% giftfri i 2030. Haderslev Kommune skal støtte og uddanne landmænd, der vil omlægge til økologi.

Der skal iværksættes et kommunalt program overfor private, med formål at få mindsket brugen af sprøjtemidler og gift.

Forbud mod sprøjtning af efterafgrøder
Efterafgrøder er et af de mest veldokumenterede virkemidler i forhold til at beskytte imod afvanding og nedsivning af næringsstoffer. Derfor foreslår Alternativet at gøre det forbudt at sprøjte efterafgrøder, der i stedet skal stå til foråret, hvor de nedpløjes før såning.

Uddannelsesprogram
Kommunen skal iværksætte et uddannelsesprogram målrettet mod hhv. Kommunen selv, erhverv og private. Vi skal uddanne offentligt ansatte til bæredygtig drift.

Erhverv/håndværk uddannes i genanvendelse af materialer og korrekt bortskaffelse.

Private uddannes og oplyses omkring korrekt affaldssortering og håndtering af miljøfarligt affald.

Kommune og det private erhverv skal samarbejde tæt sammen med uddannelsessteder og udvikle på det. Samarbejdet anbefales at have de 3 bundlinjer med i alle overvejelser.

 

TRANSPORT


Vi ønsker at Kommunens biler inden 2025 skal være udskiftet med brint- hybrid- og elbiler. Der indføres delebilsordning, så ledige køretøjer står til disposition for arbejdskørsel.

Der skal udvikles kommunalt støttede delebilsordninger og samkørselsordninger for bl.a. pendlere.

Busser skal inden 2030 være drevet af bæredygtig brændstof og de skal reguleres i størrelse så de er tilpasset behovene på de enkelte ruter. Ligeledes skal køreplanen udvides, så sammenhængkraften stimuleres. Bustransport i Haderslev Kommune skal være gratis.

Der skal foretages forsøg med støjsvag vejbelægning på indfaldsveje samt i centrale byområder.

Vi ønsker at Haderslev Kommune opsætter flere ladestandere til el-biler på kommunale parkeringspladser og rastepladser.